وزیر بهداشت: پزشکی مبرا از اشتباه نیست؛ باید برای حفظ اعتماد مردم بکوشید