روایتی از دربار پهلوی در یک بسته فرهنگی با تخفیفی ویژه