ماندنمان در ليگ را قطعي کرديم و منتظر قهرماني تراکتور هستيم