گفتگو با سرپرست گروه «پالت»: با خوانندگان خارجی همکاری خواهیم داشت