افتتاح بخش های جدید درمانی و توانبخشی بیمارستان نور افشار