مأموریت و اهداف داعش: پاکسازی مذهبی، نسل‌کشی و تخریب گذشته