بازی سایپا مُدلی از فوتبال ۵ سال بعد است/ نتیجه‌گرایی مصیبت شده!