مکوندی: با ادامه این روند شرایط نفت مسجدسلیمان بدتر از این می‌شود