ملاقاسمی: بداندیشان می‌گفتند این تیم نهایتا سوم شود