بررسي حالت‌هاي مختلف تعيين تيم قهرمان / كدام تيم جام را مي‌برد؟