مراسم گراميداشت روز ماما در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد