کتاب‌سازی و سطحی سازی سلیقه مردم آسیب بزرگ فرهنگی است+فیلم