شهرهای بزرگ اردبیل با کمبود فضاهای آموزشی مواجه است