20 درصد مجتمع‌های آموزشی کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است