هرگونه طرح های توسعه باید با ارزیابی مسایل زیست محیطی انجام شود