قاهره: به دنبال مصالحه با تهران نیستیم اما مذاکره را رد نمی‌کنیم