فعالیت ۱۴ حزب و جمعیت در هرمزگان/آماده برگزاری دو انتخابات هستیم