مذاکرات با برطرف شدن مزاحمت‌ها و جدیت طرف مقابل به نتیجه می رسد