استخدام جدید کارگاه تولیدی قطعات چراغ والر در سراسر کشور