انتقاد طعنه آمیز رهبری فرد از بازیكنان پرسپولیس با یک خاطره جالب