در 2 شهر تدارک قهرماني مي بينيم|شايد دربي زودتر برگزار شود