حال مصدومان تصادف زنجیره ای جاده قزوین-بویین زهرا مساعد است