احیای تولید ملی با یافتن بازار صادراتی/ بانک‌ها سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تأمین کنند