افتتاح کاشی ارم اردکان با تسهیلات بانک صنعت و معدن