همایش بازخوانی تجربه ثبت خاطرات والدین شهدای دفاع مقدس کرمان در مشهد برگزار شد