لیست افراد متخلف در حادثه شیراز به قوه قضاییه ارجاع شده/ حادثه مهاباد، یک حادثه شخصی بوده است