راهبرد غلط آمریکا موجب افزایش اقدامات تروریستی درمنطقه و جهان شد