استخدام جدید کارگاه تولیدی پروانه اتومبیل در سراسر کشور