خریده10 هزار ميليارد ريال گندم از كشاورزان /سازمان مديريت اعتبارات خريد گندم را سريعاً تخصيص دهد