امکان همکاری ایران و قزاقستان درزمینه های فنی و مهندسی، غلات ،کشاورزی و توریسم