اتفاق شخصی مهاباد را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده اند