شناسنامه تبلیغی جامع روستاهای خراسان شمالی تدوین می‌شود