لیست افراد متخلف در حادثه شیراز به قوه قضاییه ارجاع شده است