کدام وزرا از دولت مي روند؛چه کساني به کابينه وارد مي شوند + جدول