سرانه آب تجديدپذير در استان در حال گذر از نقطه خطر است