ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن در راستای حفظ ندای عدالتخواهی مردم این کشور