بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی نمایشگاه کتاب به سطح شهر بازنگشتند