بعد از سکته قلبی خوردن سیب و توت فرنگی فراموش نشود