دنیای مجازی، نشر کتاب در اروپا را هم ضعیف کرده است