استخدام جدید کارگاه تولیدی فیلتر روغن اتومیل در سراسر کشور