هفته آینده جلسه انتخاباتی۶۰۰نفره یاران احمدی نژاد برگزار می شود