اگر رضاییان از مرفاوی شکایت کند، باشگاه حمایتش خواهد کرد