مجلس از ظرفیت قانونی خود برای نظارت بر مذاکرات استفاده می‌کند/ آمریکا کشوری عهدشکن و غیرقابل اعتماد