خبرگزای فرانسه: تهران به نمایشگاه هنری روباز تبدیل شده