ارائه ۴۲میلیارد ریال خدمات غیرثبتی وتخفیفات به مددجویان کرمانشاهی