آیا اقدام مسئولان نمایشگاه کتاب در تعطیلی ۲۹ غرفه قانونی بود؟