بسترهای پایدار تأمین انرژی صنایع در سمنان ایجاد شد