روزانه 20 میلیارد تومان خرج درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار می‌شود