استقبال گسترده دانشجویان از پایانه های فروش بانک صادرات ایران