احوال کرمانشاه از نگاه یک چهره ماندگار؛ نهنگ ها مردند و ماهیان خرد ماندند!